Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Blanka Šestáková, IČ 88790576, se sídlem Rechle 369, 389 01 Vodňany (dále jen „prodávající“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od tohoto prodávajícího..

2. Záruka za jakost

V případě, že se u e-knihy vyskytnou v záruční době vady, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
Délka záruční doby činí 24 měsíců, není-li u konkrétního titulu uvedena lhůta delší a začíná běžet dnem stažení knihy na čtecí zařízení kupujícího.
Záruku nelze uplatnit zejména v následujících případech:
Uplynula-li u reklamované e-knihy záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – tj. záruka zanikla.
Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do e-knihy.

3. Práva plynoucí ze záruky

Kupující při uplatnění záruky má:

jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadné e-knihy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání, právo na výměnu vadné e-knihy nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání e-knihy, právo na její výměnu, nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

4. Vyřízení reklamace

Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
na e-mailovou adresu prodávajícího: zastresenibazenu@gmail.com
poštou na adresu prodávajícího: Šestáková Blanka, Rechle 369, 389 01 Vodňany
Prodávající kupujícímu písemně (e-mailem) potvrdí, kdy kupující zboží reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující vyžaduje.
Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 5 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. V případě, že prodávající zamítne reklamaci jako neoprávněnou, je povinen kupujícímu v téže lhůtě sdělit důvod zamítnutí reklamace.
Doba od uplatnění reklamace, až do jejího vyřízení prodávajícím se nezapočítává do záruční doby. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

Máme zájem o spokojené zákazníky, pokud máte nějaký problém s našimi službami, kontaktujte mne.

Určitě najdeme společné řešení.

Kontaktujte mne

zastreseni bazenu eBook 

Proč má být u bazénu sprcha

© www.zastresenibazenu.info

Autor: Ing. Jan Šesták - nezávislý odborník na zastřešení bazénů

TOPlist
DOPORUČUJEME: Parfemy.cz | Hodinky.cz | Krasa.cz | Prozdravi.cz | Sperky.cz | Nakupnicentrum.cz